Aktuality

6. listopadu 2017

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Velké Němčice obce Velké Němčice bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově úřadu městyse Velké Němčice, místnost zřetelně označená v období od 10. 11. 2017 do 24. 11. 2017, vždy v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu, v ostatních pracovních dnech od 8:00 do 15:00.


Zaměstnanec katastrálního úřadu bude přítomen pouze ve dnech 13. 11. 2017, 15. 11. 2017, 20. 11. 2017, 22. 11. 2017.


Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení /od 10.11. do 24.11.2017 nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx Více informací na úřední desce V.Němčice a na www.velkenemcice.cz