Aktuality

27. dubna 2017

Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Němčice, pozvánka na úvodní jednání

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka PÚ Břeclav svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav a dotčené organizace a orgány státní správy.
Úvodní jednání se uskuteční dne 15. května 2017 (pondělí) v 15:00 hodin v sále kulturního domu ve Velkých Němčicích. Prezence účastníků bude probíhat od 14:00 hodin.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. 
Bude projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy (§ 5 odst. 5 zákona). Pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům pouze 1 hlas. Sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků.