Aktuality

Zveřejněno 18. 1. 2023

Veřejné projednání návrhu územního plánu Velké Němčice

V úterý 17.01.2023 v zasedací místnosti Úřadu městyse Velké Němčice veřejného proběhlo veřejné projednání návrhu územního plánu Velké Němčice.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit písemně u pořizovatele své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby podat písemně námitky, přičemž dotčenými osobami jsou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitka musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,které byly od společného jednání změněny.
K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, se nepřihlíží.
Návrh územního plánu Velké Němčice:
Formulář ke stažení zde, nebo fyzicky, na úřadě městyse.

Zpět na seznam aktualit